<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><b><font size="5"><font color="darkorange">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV INKPRO<br />
</font></font></b></a></div>
<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font size="5"><b><font color="blue"><font face="times new roman">Đc: 246 Đường T&acirc;y Thạnh, P.T&acirc;y Thạnh, Q.T&acirc;n Ph&uacute;</font></font></b></font><br />
<font size="5"><b><font color="blue"><font face="times new roman">ĐT:08.66603926-08.38163920 </font></font></b></font><br />
</a></div>
<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font size="5"><b><font color="green"><font face="times new roman">Yahoo:inkprokd</font></font></b></font><br />
<br />
<font size="5"><b><font color="green"><font face="times new roman"><font color="Red">Website:</font>www.mayingiare.vn<br />
</font></font></b><font color="green"><font face="times new roman"><font color="Black">Chuy&ecirc;n cung cấp m&aacute;y in m&agrave;u gắn hệ thống mực li&ecirc;n tục gi&aacute; rẻ, c&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y Canon, Epson, Brother, HP...<br />
Nhận cung cấp gi&aacute; sỉ cho c&aacute;c đại l&yacute; tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.<br />
<br />
<font color="Red">&curren;M&aacute;y in Canon IP 4760</font><br />
<font color="Red"><img border="0" alt="" src="http://d.f5.photo.zdn.vn/upload/original/2011/03/25/8/55/130101813924496715_574_0.jpg" /><br />
</font></font></font></font></font></a>
<div align="left"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font size="5"><font color="Red"><font face="times new roman">&bull;Gi&aacute;: 3.500.000đ ( bao gồm m&aacute;y v&agrave; hệ thống mực )</font></font></font><br />
<br />
<font size="5"><font color="Blue"><font face="times new roman"><u><b>&bull;Ưu điểm:</b></u></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;</font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">M&aacute;y in m&agrave;u sắc n&eacute;t cho bản in như thật,khả năng in hai mặt tự động gi&uacute;p tiết kiệm chi ph&iacute; v&agrave; thời gian t&iacute;ch hợp th&ecirc;m chức năng in nh&atilde;n đĩa trực tiếp.</font></font></font><font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;T&iacute;nh năng in đảo mặt tự động sẽ gi&uacute;p bạn in được tr&ecirc;n hai mặt giấy nhằm tiết kiệm giấy hơn</font></font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> &bull;Khay l&ecirc;n giấy hai đường rất thuận tiện v&agrave; tiết kiệm thời gian cho người sử dụng</font></font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> &bull;C&oacute; thể in trực tiếp l&ecirc;n CD/DVD- bạn c&oacute; thể t&ugrave;y chọn v&agrave; in nh&atilde;n cho những chiếc đĩa CD/VCD ngay tại nh&agrave;</font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;Hệ thống mực li&ecirc;n tục th&ocirc;ng minh, kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; thể tự nạp mực tại nh&agrave; m&agrave; kh&ocirc;ng cần t&aacute;c động đến phần cứng của m&aacute;y, kh&ocirc;ng cần phải mang đến của h&agrave;ng.<br />
&bull;M&aacute;y chạy ổn định &iacute;t xảy ra sự cố, tiết kiệm thời gian v&agrave; chi ph&iacute; tối đa.</font></font></font><font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> &bull;Đơn giản dễ sử dụng , t&iacute;nh năng vượt trội, th&iacute;ch hợp cho cả văn ph&ograve;ng, gia đ&igrave;nh v&agrave; dịch vụ.</font></font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<u><b> <font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Blue">&bull;Th&ocirc;ng số kỹ thuật:</font></font></font></b></u> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue">&bull;H&atilde;ng sản xuất: Canon &bull;Cỡ giấy: A4</font></font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> &bull;Độ ph&acirc;n giải: 9600 x 2400 dpi</font></font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> &bull;Tốc độ in đen trắng : 40 tờ - Tốc độ in m&agrave;u : 22 tờ</font></font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="RoyalBlue"> &bull;Số lượng bản in 2000 - 2500 trang, nhiều hơn b&igrave;nh thường gấp 15 lần.</font></font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Red">&bull;Chi ph&iacute; nạp mực cho lần tiếp theo chỉ 50.000đ mỗi m&agrave;u.</font></font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font></a></div>
<a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font size="5"><b><font color="green"><font face="times new roman">=========================================== <br />
</font></font></b></font></a>
<div align="left"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><u><font face="Times New Roman"><font size="5"><font color="Black"><b>&curren;Chế độ bảo h&agrave;nh:</b></font></font></font></u><font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="Black">&bull;Bảo h&agrave;nh m&aacute;y in 6 th&aacute;ng</font></font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="Black"> &bull;Bảo h&agrave;nh đầu in 3 th&aacute;ng</font></font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="Black"> &bull;Bảo h&agrave;nh chip 3 th&aacute;ng</font></font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="Black"> &bull;Bảo h&agrave;nh hệ thống mực 1 năm</font></font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="Black"> &bull;Bảo h&agrave;nh tr&aacute;ch nhiệm vĩnh viễn ( kh&ocirc;ng t&iacute;nh thay thế linh kiện ) như khắc phục sự cố, reset chip, vệ sinh m&aacute;y in.....</font></font></font> <font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font><font size="1"><font color="White">canon ip4760, canon ip2770, canon ip3680, canon mp276</font></font></a></div>
</div>
<p><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><br />
</a></p>