<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><b><font size="5"><font color="darkorange">C&Ocirc;NG TY TNHH TM DV INKPRO<br />
</font></font></b></font></a></div>
<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><b><font color="blue">Đc: 246 Đường T&acirc;y Thạnh, P.T&acirc;y Thạnh, Q.T&acirc;n Ph&uacute;</font></b></font></font><font face="Times New Roman"><br />
</font><font face="Times New Roman"><font size="5"><b><font color="blue">ĐT:08.66603926 - 0902 79 19 20 Mr Ho&agrave;<br />
</font></b></font></font></a></div>
<div align="center"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><b><font color="green">Yahoo:inkprokd</font></b></font></font></a></div>
<div align="center"><font><font><b><font><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><b><font color="red">Website:<u>www.mayingiare.vn</u></font></b></font></font></a></font></b></font></font></div>
<div align="center">&nbsp;</div>
<div align="center">&nbsp;</div>
<div style="text-align: left;"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><u><b><font face="Times New Roman"><font size="4"><i>INKPRO Chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối sỉ v&agrave; lẻ:</i></font></font></b></u><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#ff6600"><font face="Wingdings">&Oslash; </font></font><font color="#ff6600"><font face="&amp;quot">Thiết Bị Văn Ph&ograve;ng: M&aacute;y in, M&aacute;y Fax, M&aacute;y Đếm Tiền, M&aacute;y in Bill, Mực In, Phụ Kiện C&aacute;c Loại&hellip;..</font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><br />
</font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#ff6600"><font face="Wingdings">&Oslash; </font></font><font color="#ff6600"><font face="&amp;quot">M&aacute;y T&iacute;nh:Laptop, M&aacute;y t&iacute;nh để b&agrave;n, Linh kiện m&aacute;y t&iacute;nh, Thiết bị ngoại vi c&aacute;c loại&hellip;.</font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><br />
</font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#ff6600"><font face="Wingdings">&Oslash; </font></font><font color="#ff6600"><font face="&amp;quot">Thiết bị camera, Thiết bị b&aacute;o ch&aacute;y, b&aacute;o trộm&hellip;</font></font></font></font><font size="4"><br />
</font><u><b><font face="Times New Roman"><font size="4">Dịch vụ:</font></font></b></u><font size="4"><br />
</font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#ff6600"><font face="Wingdings">&Oslash; </font></font><font color="#ff6600"><font face="&amp;quot">Sữa chữa m&aacute;y t&iacute;nh, thiết bị văn ph&ograve;ng c&aacute;c loại..</font></font></font></font><font size="4"><br />
</font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#ff6600"><font face="Wingdings">&Oslash; </font></font><font color="#ff6600"><font face="&amp;quot">Nạp mực in &ndash; cho thu&ecirc; mực in</font></font></font></font><font size="4"><br />
</font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#ff6600"><font face="Wingdings">&Oslash; </font></font><font color="#ff6600"><font face="&amp;quot">Thanh l&yacute; ph&ograve;ng game &ndash; thanh l&yacute; thiết bị trong văn ph&ograve;ng c&aacute;c loại.</font></font></font></font><font size="4"><br />
</font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#ff6600"><font face="Wingdings">&Oslash; </font></font><font color="#ff6600"><font face="&amp;quot">Thi c&ocirc;ng hệ thộng mạng &ndash; Hệ thống camera &ndash; B&aacute;o ch&aacute;y &ndash; B&aacute;o trộm.</font></font></font></font><font size="4"><br />
</font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#ff6600"><font face="Wingdings">&Oslash; </font></font><font color="#ff6600"><font face="&amp;quot">Bảo tr&igrave; v&agrave; Thiết kế hệ thống mạng Lan &ndash; Thiết bị văn ph&ograve;ng c&aacute;c loại.</font></font></font></font></a></div>
<div style="text-align: left;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><font><font><u><font><font><b><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="4"><u><font color="blue"><font face="&amp;quot"><b>B&aacute;o Gi&aacute; M&aacute;y In Laser</b></font></font></u></font></font></a></b></font></font></u></font></font></div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: left;"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"> <font face="Times New Roman"><font size="4"><u><font color="red"><font face="&amp;quot">M&Aacute;Y IN LASER H&Agrave;NG NEW:</font></font></u></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">CANON LBP 2900 (LBM) : <font color="Red">2.750.000đ</font><font color="White"><font size="1"><font face="Garamond">đ</font></font></font></font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">CANON 3000 CTY &hellip;&hellip;..<font color="Red">2.750.000đ </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">CANON LBP3300 (LBM) : <font color="Red">3.880.000đ</font></font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">CANON 3050 LBM:&hellip;&hellip;&hellip;.<font face="Times New Roman"><font color="Red">2.160.000</font></font></font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="Red">đ</font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">SS ML 1666 (thay dong ML 1640va ML2240)&hellip;&hellip;&hellip; <font color="Red">1.820.000đ</font></font></font></font></font> <br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">HP 1102 : (CH)&hellip;&hellip;&hellip; <font color="Red">2.440.000đ </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">HP Pro1102W &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.<font color="Red">2.750.000đ</font></font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black">Brother HL2140&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;<font color="Red">2.170.000đ</font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">Brother HL-2240D &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;<font color="Red">2.586.000đ</font> </font></font></font><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><u><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font></u><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<u><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="red"><font face="&amp;quot">M&Aacute;Y IN LASER H&Agrave;NG CŨ</font></font></font></font></u> <font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
</a><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">HP Laserjet 2900 mới 95% gi&aacute;: </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-family: Times New Roman;">1.700.000đ</span></span></span> - <a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-canon--2900-moi-95/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a></div>
<div style="text-align: left;"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">HP Laserjet 2300 mới 95%(Chức năng in hai mặt tự động) gi&aacute; xả h&agrave;ng: <font color="Red">1.850.000đ - </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-hp-2300/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a></div>
<div style="text-align: left;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: left;"><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/canon-ip2770-+-bo-muc-ngoai/" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="red"><font face="&amp;quot"><u>M&Aacute;Y IN PHUN-IN ẢNH CANON</u> </font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">Canon iP 2770(A4) &hellip;<font color="Red">880,000đ</font> + Bộ tiếp mực ngo&agrave;i: <font color="Red">1,500,000đ - </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-hp-2300/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/canon-ip3680-+-bo-tiep-muc-ngoai/" rel="nofollow" target="_blank"><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">Canon iP 3680(A4) &hellip;<font color="Red">1,890,000đ</font> + Bộ tiếp mực ngo&agrave;i: <font color="Red">2,500,000đ - </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-hp-2300/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/canon-mp276-+-bo-tiep-muc-ngoai/" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ</font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">Canon MP 276 (In Scan Copy) <font color="Red">1,450,000đ</font> + Bộ tiếp mực ngo&agrave;i: <font color="Red">2,150,000đ - </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-hp-2300/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-epson-t13-+-he-thong/" rel="nofollow" target="_blank"> <br />
<br />
<u><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="red"><font face="&amp;quot">M&Aacute;Y IN M&Agrave;U IN ẢNH EPSON:</font></font></font></font></u> <font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot">EPSONT13 _<font color="Red">1.600.000đ</font> </font><font face="&amp;quot">+ Bộ tiếp mực ngo&agrave;i: <font color="Red">1,950,000đ - </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-hp-2300/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"> <font color="Black"><br />
</font><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot">EPSONT30 _<font color="Red">2,850,000đ</font> </font><font face="&amp;quot">+ Bộ tiếp mực ngo&agrave;i: <font color="Red">3,150,000đ </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-epson-t30-+-bo-tiep-muc-ngoai/" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot"><font color="Red">- </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-hp-2300/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"> <font color="Black"><br />
</font></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot">EPSON T60 _<font color="Red">4,000,000đ</font> </font><font face="&amp;quot">+ Bộ tiếp mực ngo&agrave;i: <font color="Red">4,600,000đ </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/epson-t60-+-he-thong/" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot"><font color="Red">- </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-hp-2300/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"> <font color="Black"><br />
</font></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot">EPSON TX121_ <font color="Red">1,950,00đ</font> </font><font face="&amp;quot">+ Bộ tiếp mực ngo&agrave;i: <font color="Red">2,500,000đ</font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-epson-tx121-+-he-thong-lien-tuc/" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot"><font color="Red"> </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/epson-t60-+-he-thong/" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot"><font color="Red">- </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-hp-2300/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"> <font color="Black"><br />
</font></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot">EPSON SP R230X KO MựC: <font color="Red">3,700.000đ</font> </font><font face="&amp;quot">+ Bộ tiếp mực ngo&agrave;i: <font color="Red">4,400,000đ</font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/epson-r230-+-ht/" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot"><font color="Red"> </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/epson-t60-+-he-thong/" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot"><font color="Red">- </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-hp-2300/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"> <font color="Black"><br />
</font></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="#333300"><font face="&amp;quot"><font color="Black">EPSON 1390(Khổ A3 &ndash; 6 m&agrave;u): <font color="Red">8,550,000đ</font></font> </font></font><font color="black"><font face="&amp;quot">+ Bộ tiếp mực ngo&agrave;i: <font color="Red">9,200,000đ</font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/epson-r230-+-ht/" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot"><font color="Red"> </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/epson-r1390-kho-a3-+-ht/" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot"><font color="Red">- </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-hp-2300/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"> <font color="Black"><br />
</font></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"> <br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<u><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="red">M&Aacute;Y IN M&Agrave;U IN ẢNH ĐA NĂNG BROTHER (D&ograve;ng Đa Năng Chuẩn Nhất So Với Canon, Epson, HP)</font></font></font></u> <br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
</a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black">DCP</font><font color="black">&ndash;J315W(In Scan Photo </font><font color="black"><font face="&amp;quot">Wifi</font></font><font color="black">): <font color="Red">2.700.000</font></font><font color="Red"><font face="&amp;quot">đ</font></font><font color="black"><font face="&amp;quot"> + Bộ tiếp mực ngo&agrave;i: <font color="Red">3,200,000đ</font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/epson-r230-+-ht/" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot"><font color="Red"> </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/epson-r1390-kho-a3-+-ht/" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font color="Black"><font size="4"><font face="&amp;quot"><font color="Red">- </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-brother-dcpj315-in-scan-photo-wifi/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"> <font color="Black"><br />
</font></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"> <font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black">MFC-J265W(In Scan Photo Fax </font><font color="black"><font face="&amp;quot">Wifi</font></font><font color="black">):. <font color="Red">2.950.000</font></font><font color="black"><font face="&amp;quot"><font color="Red">đ</font> + Bộ tiếp mực ngo&agrave;i: <font color="Red"> 3,500,000đ - </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-brother-mfcj265w-in-scan-photo-fax-wifi/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"> <br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black">MFC-J415W(In Scan Photo Fax </font><font color="black"><font face="&amp;quot">Wifi</font></font><font color="black">): <font color="Red">3.250.000</font></font><font color="Red"><font face="&amp;quot">đ</font></font><font color="black"><font face="&amp;quot"> + Bộ tiếp mực ngo&agrave;i: <span style="color: rgb(255, 0, 0);">3,9</span><font color="Red">50,000đ - </font></font></font></font></font></a><a href="http://mayingiare.vn/san-pham/may-in-brother-mfcj415w-in-scan-photo-fax-wifi/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><span style="font-size: large;"><span style="font-family: Times New Roman;">Chi tiết xem tại đ&acirc;y</span></span></span></a></div>
<div style="text-align: left;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: left;"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="blue">Quy Định Bảo H&agrave;nh:</font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black">- M&aacute;y in nguy&ecirc;n zin kh&ocirc;ng lắp bộ tiếp mực ngo&agrave;i:BH 12 Th&aacute;ng.</font></font></font> <br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black">- M&aacute;y in lắp hệ thống tiếp mực ngo&agrave;i Đối Với D&ograve;ng M&aacute;y:</font></font></font> <br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black">- Epson, Brother:Bảo h&agrave;nh m&aacute;y 3 th&aacute;ng, Đầu In 1 th&aacute;ng</font></font></font> <br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black">- Canon: M&aacute;y in 6 th&aacute;ng , Đầu in 3 th&aacute;ng</font></font></font> <br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="blue"><font face="&amp;quot">Đặc Biệt:</font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">- Hỗ trợ kỹ thuật bảo h&agrave;nh bảo tr&igrave; tận nơi th&aacute;ng đầu ti&ecirc;n trong v&ograve;ng 24h.</font></font></font></font> <br />
<font face="Times New Roman"><font size="4"><font color="black"><font face="&amp;quot">- Bảo h&agrave;nh bảo tr&igrave; tr&aacute;ch nhiệm 1 năm miễn ph&iacute;(Kh&ocirc;ng bao gồm ph&iacute; thay thế linh kiện).</font></font></font></font> <font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font></a>
<p><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><br />
</a></p>
<a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font><br />
<font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ, </font></font></font></font></font><font face="Times New Roman"><font size="5"><font face="Garamond"><font size="1"><font color="White">m&aacute;y in, mực in, m&aacute;y in gi&aacute; rẻ, mực in gi&aacute; rẻ,</font></font></font></font></font></a></div>
<p style="text-align: left;"><a href="http://mayingiare.vn" rel="nofollow" target="_blank"><font face="Times New Roman"><font size="5"><b><font color="red"><br />
</font></b></font></font></a></p>
<p>&nbsp;</p>