DNTN MAY MAØN THANH DANH

Chuyeân: Thieát keá, saûn xuaát, thi coâng laép ñaët caùc loaïi maøn vaûi, maøn roman, maøn saùo nhöïa, maøn saùo nhoâm, maøn saùo goã, maøn saùo truùc che möa naéng….
* Saûn xuaát vaø kinh doanh caùc loaïi goái hôi, goái goøn cao caáp, goái salon, sopha, neäm muse, neäm chieáu…
* Boïc söõa, ñoùng môùi caùc loaïi gheá salon, sopha, caphe, vaên phoøng, karaoke, massage, oâ toâ caùc loaïi….
* May, laép ñaët, phaân phoái maøn xe caùc loaïi: 45 choã, 35 choã, 29 choã, 25 choã, 16 choã…
Ñaëc bieät giaûm 5% cho khaùch haøng ñaët haøng töø 5 trieäu trôû leân, vaø caùc cô quan, xí nghieäp, tröôøng hoïc….
Khaùch haøng coù nhu caàu xin lieân heä vôùi chuùng toâi ñeå ñöôïc höôûng giaù caû toát nhaát, vaø chaát löôïng toát nhaát, vì chuùng toâi bieát giaûm chi phí thaáp nhaát trong saõn xuaát vaø kinh doanh ñeå ñem ñeán cho quyù khaùch dòch vuï toát nhaát.
Ñòa chæ: 20 Leâ quang ñònh, phöôøng 14 Quaän bình thaïnh, TPhCM
Ñieäân Thoaïi: 38031414-01222522000( A hiệp)

WWWW.MAYMANTHANHDANH.COM