cty giay dan tuong a au can tuyen : 50 cong tac vien va 10 sale sp giay dan tuong luong va thuong chia theo hoa hong uu tien sv hoac hs nop hso tai: 48 a Nguyen Huu Canh BT-hcm tuyen 2 tien vien nu, lam nhan vien le tan, Lhe 22446372 www.sieuthigiaydantuong.com