CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT
Tòa CT4 Xa La

* 8.07 - 27.07-13.07 - 3207 dt 62.8m ban công hướng TB
* 10.04 dt 52,3m - 17.05 dt 53,4m - 18.11 69,5m
* 10.02 dt 67,8m
Và còn nhiều dt khác
Đã đóng được 60%, công trình xây dựng đến tầng 32, quý 4 năm 2012 giao nhà.
LH : Hằng 098.5067.722 - 0904337938
Tags: chung cu ct4 xala, chung cu xa la, khu đo thi xa la, xa la ha dong, khu đo thi moi xa la, do thi moi xala
CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT Xa La, CC Xa La, du an Xa La, Chung cu Xa La, khu do thi Xa La, KDT