kiem toan luôn có vai quan trọng trong mối quan hệ cung cấp thông tin tài chính giữa các doanh nghiệp và người sử dụng thông tin. Hướng dẫn kiem toan là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo tính trung thực và khách quan của các thông tin tài chính làm cơ sở cho việc ra các quyết định đầu tư và quản lý kinh doanh. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam vai trò của hoạt động kiem toan có nhiều thay đổi và chất lượng của các dịch vụ kiem toan đang là một vấn đề mà các doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm. p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 8pt; font-family: Arial; }div.Section1 { page: Section1; }
Bài viết này phân tích những nguyên nhân cho việc tiềm ẩn suy giảm giá trị của hoạt động kiem toan từ đó đưa ra những đề xuất cho việc nâng cao giá trị các dịch vụ kiem toan trong điều kiện hội nhập nên kinh tế.

Mối quan hệ giữa kiem toan viên và doanh nghiệp
Những đặc trưng cơ bản của mối quan hệ kiem toan viên doanh nghiệp được kiem toan (khách hàng):

Mối quan hệ giữa kiem toan viên và khách hàng mang bản chất là mối quan hệ kinh tế. Các kiem toan viên thông qua doanh nghiệp kiem toan có trách nhiệm cung cấp dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của các doanh nghiệp khách hàng và nhận được các khoản chi trả của doanh nghiệp cho việc cung cấp các dịch vụ kiem toan. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các kiem toan viên và doanh nghiệp không đơn thuần là quan hệ cung cấp dịch vụ thông thường vì hai lý do cơ bản:

Thứ nhất, hướng dẫn kiem toan là một hoạt động phúc tạp có liên quan chặt chẽ đến các quy định của pháp luật về chất lượng kiem toan và chuẩn mực nghề nghiệp. Do đó hoạt động kiem toan chịu sự chi phối mạnh mẽ của yếu tô môi trường kiem toan. Trong điều kiện chuyển đổi và hội nhập nền kinh tế của Việt Nam, sự hình thành chưa đầy đủ các yếu tố về cơ sở pháp lý, môi trường văn hóa kinh doanh, nhận thức của doanh nghiệp và xã hội đối với nghề nghiệp kiem toan là các yếu tố có liến quan mật thiết đến chất lượng dịch vụ kiem toan.

Thứ hai, hoạt động kiem toan liên quan đến các bên thứ ba là những đối tượng sử dụng thông tin tài chính của các doanh nghiệp được kiem toan. Ví dụ, các nhà đầu tu, ngân hàng và các tổ chức tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan quản lý của Nhà nước. Những đối tượng này không phải chi trả trực tiếp cho việc sử dụng dịch vụ kiem toan nhưng là những thành tố quan trọng trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ kiem toan và nhu cầu sử dụng dịch vụ kiem toan của các doanh nghiệp.

Tags : sua non | kiem toan | nieng rang | thiet bi y te | benh hen |