1. Biết nhu cầu của trẻ: Chìa khóa thực sự để tìm người day kem cho con của bạn là biết những nhu cầu con của bạn cần là gì.
2. Biết thị trường: Mỗi cộng đồng khác nhau, nên việc tìm kiếm một người day kem có thể có một vài hình thức khác nhau.
3. Biết câu hỏi để hỏi: Để tìm người day kem đúng, có rất nhiều yếu tố cần được xem xét: lĩnh vực chuyên môn, đào tạo, kinh nghiệm và nhân cách. Nếu con của bạn có nhu cầu đặc biệt, bạn cần chắc chắn rằng người day kem của bạn có kinh nghiệm làm việc với trẻ em khuyết tật cụ thể của con em.
4. Kiểm tra: Thật không may, không phải tất cả những người muốn làm việc với trẻ em có ý định tốt nhất. Nếu bạn định thuê một công ty, chắc chắn rằng bạn yêu cầu họ cung cấp một bản sao giấy phép hoạt động gần đây (trong vòng một năm). Nếu bạn thuê cá nhân, bạn có quyền yêu cầu các gia sư để kiểm tra lý lịch.
5. Danh sách các mục tiêu của bạn: Để tìm một người day kem mà hiểu được nơi bạn muốn đi và những gì bạn muốn cho con của bạn, bạn cần phải có mục tiêu cụ thể - kể cả ngắn hạn và dài hạn.