Phân phối Times City triết khấu cao nhất thị trường. liên hệ 0902.75.1985
Tòa T7 tầng 4, tầng 5 & tầng 11 triết khấu 1 đến 3%

Tòa T10 tầng 4 và tầng 20 triết khấu 1.5%
Tòa T1 Tầng 9
(căn/diện tích/hướng/giá)
căn 18 diện tích 110.3 hướng Đ giá 33.95
16 / 110.3 / ĐB / 38.45

17 / 110.3 / ĐN / 37.95

2 / 110.3 / TB / 35.15

3 / 110.3 / TN / 35.45

8;10 / 94.4 / B / 34.45

9;11 / 94.4 / N / 34.95

1 / 90.1 / T / 30.45
4,6,12,12B / 75.2 / B 32.95

5;7;11;12A / 75.2 / N / 34.95

Tags: Chung cu cao cap times city, chung cu time city, ban chung cu time city, chung cu cao cap time city, ban chung cu minh khai, bán chung cư cao cấp times city, Times City, ban Times City, chung cư Time City, bán chung cư Times City, chung cu cao cap, ban chung cu cao cap, bán chung cư cao cấp Times City, ban times city, bán times city, bán Times City, chung cư Times City, cccc times city, times city, ban times city,Tòa T10 times city, T10 times city, T10 tang 21, Time city T7 tầng 4,5 7, Time city T1 Tầng 9 , 11 triết khấu 3%Tags: Chung cu cao cap times city, chung cu time city, ban chung cu time city, chung cu cao cap time city, ban chung cu minh khai, bán chung cư cao cấp times city, Times City, ban Times City, chung cư Time City, bán chung cư Times City, chung cu cao cap, ban chung cu cao cap, bán chung cư cao cấp Times City, ban times city, bán times city, bán Times City, chung cư Times City, cccc times city, times city, ban times city,Tòa T10 times city, T10 times city, T10 tang 21, Time city T7 tầng 4,5 7, Time city T1 Tầng 9 , 11 triết khấu 3%Tags: Chung cu cao cap times city, chung cu time city, ban chung cu time city, chung cu cao cap time city, ban chung cu minh khai, bán chung cư cao cấp times city, Times City, ban Times City, chung cư Time City, bán chung cư Times City, chung cu cao cap, ban chung cu cao cap, bán chung cư cao cấp Times City, ban times city, bán times city, bán Times City, chung cư Times City, cccc times city, times city, ban times city,Tòa T10 times city, T10 times city, T10 tang 21, Time city T7 tầng 4,5 7, Time city T1 Tầng 9 , 11 triết khấu 3%Tags: Chung cu cao cap times city, chung cu time city, ban chung cu time city, chung cu cao cap time city, ban chung cu minh khai, bán chung cư cao cấp times city, Times City, ban Times City, chung cư Time City, bán chung cư Times City, chung cu cao cap, ban chung cu cao cap, bán chung cư cao cấp Times City, ban times city, bán times city, bán Times City, chung cư Times City, cccc times city, times city, ban times city,Tòa T10 times city, T10 times city, T10 tang 21, Time city T7 tầng 4,5 7, Time city T1 Tầng 9 , 11 triết khấu 3%