Kế toán và kiem toan giúp công ty hoạt động hiệu quả, các báo cáo tài chính công bố cho công chúng được chính xác và các khoản thuế được thanh toán đúng thời hạn. Họ thực hiện các chức năng này bằng cách cung cấp một loạt các dịch vụ kế toán cũng như kiem toan nội bộ cho các khách hàng.Ngoài việc thực hiện các công việc thường ngày như chuẩn bị, phân tích, kiểm tra loại các chứng từ tài chính để cung cấp thông tin cho khách hàng, kế toán ngày nay phải có nhiều kiến thức và kỹ năng. Kế toán và kiem toan phải mở rộng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng bao gồm phân tích ngân sách, lên kế hoạch đầu tư tài chính, tư vấn công nghệ thông tin và các dịch vụ pháp luật.

Nhiệm vụ cụ thể của từng công việc khác nhau ở mỗi lĩnh vực kế toán: kế toán dịch vụ công (public accountant), kế toán quản trị (management accountant), government và kiem toan nội bộ.

kiem toan nội bộ kiểm tra tính chính xác của các báo cáo tài chính nội bộ trong công ty họ làm việc và các nhầm lẫn, lãng phí hoặc biển thủ. kiem toan nội bộ ngày càng quan trọng trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán. kiem toan nội bộ đánh giá hệ thống thông tin và tài chính của công ty, quy trình quản lý, kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo các báo cáo là chính xác. Việc kiểm soát là điều đúng đắn để ngăn chặn các hành vi biển thủ hoặc lãng phí. Họ cũng xem xét lại các hoạt động của công ty, đánh giá hiệu quả, năng suất sao cho thống nhất với chính sách và quy trình công ty đưa ra, với quy định, điều luật của chính phủ. kiem toan nội bộ củng đưa ra các kiến nghị trong việc kiểm soát hệ thống máy tính trong công ty để đảm bảo tính tin cậy của hệ thống và thống nhất dữ liệu.

Một số công ty chọn có một “kiem toan nội bộ” chịu trách nhiệm đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ được tuân thủ. Kiểm toán nội bộ không được là thành viên của phòng kế toán vì các biện pháp kiểm soát nội bộ cũng áp dụng cho cả phòng kế toán. Cụ thể, kiem toan nội bộ thường có trách nhiệm kiểm tra:

* Việc tuân thủ các quy trình và chính sách, vốn là một phần của hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty;
* Việc tuân thủ các chính sách và quy trình kế toán cũng như việc đánh giá tính chính xác của các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
* Xác định các rủi ro, các vấn đề và nguồn gốc của việc kém hiệu quả và xây dựng kế hoạch giảm thiểu những điều này.

kiem toan (Nhân viên kiểm toán, Kiểm toán nội bộ)

kiem toan viên kiểm tra hiện trạng tài chính của các công ty và đánh giá xem tình hình tài chính có phản ánh thực chất tình hình tài chính của công ty hay không. Kiểm toán viên đồng thời kiểm tra hệ thống kế toán và quy trình tổ chức. Công việc của một kiem toan viên :

• Kiểm tra xem tình hình tài chính của tổ chức có đáp ứng được các yêu cầu đề ra chưa
• Xác nhận tính chính xác của các báo cáo kế toán
• Xác nhận tính thực tế của các đánh giá và độ tin cậy của các báo cáo
• Làm báo cáo về tình trạng tài chính cho chủ tịch hội đồng quản trị, cổ đông và thành viên hợp pháp
• Đánh giá tính hiệu quả của tổ chức, là công ty tư nhân hay doanh nghiệp nhà nước
• Kiểm tra sổ sách của doanh nghiệp nhà nước, chính quyền luật thành phố và công ty kinh doanh của nhà nước
• Tư vấn khách hàng về việc phát triển hệ thống kế toán
• Trợ giúp việc kiểm kê kinh doanh và đánh giá của doanh nghiệp

Xem thêm : Sua non | kiem toan | nieng rang | thiet bi y te | benh hen |