ĐIỀU CHỈNH GIẤYCHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có dự án đầu tư gắn với việc thành lập Chi nhánh, thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cần chuẩn bị:
1. Văn bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:
§ Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên
§ Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên
§ Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần
§ Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh
3 Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh của Doanh nghiệp (bản sao có công chứng);
4 Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh của Chi nhánh (do người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký "sao y bản chính" và đóng dấu).
5 Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu Chi nhánh (trường hợp chi nhánh thay đổi mục tiêu, ngành nghề kinh doanh yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoặc thay đổi nhân sự đã đăng ký chứng chỉ hành nghề);
6 Báo cáo tình hình hoạt động của Chi nhánh và dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
7 Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp – trong trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Chi nhánh có thay đổi nội dung của các hồ sơ đã ký trên (người có thẩm quyền của doanh nghiệp ký "sao y bản chính" và đóng dấu).
8 Trường hợp dự án đầu tư sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam-thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lênthì ngoài các hồ sơ đã có ở trên, Nhà đầu tư phải bổ sung một số Hồ sơ để thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư như sau:

Chi tiết liên hệ:
Công ty Luật hợp danh Danzko - Đoàn luật sư Hà Nội:
Giám đốc: Lê Huy Quang
ĐT: 04 37931223. Fax: 04 37931224. DĐ : 0912519823/0904230023
Website: www.tuvanphapluat.mobi ;
www.thutuclyhon.vn ; www.tranhchapdatdai.com
Email: tuvanphapluat.mobi@gmail.com