Chương trình ưu đãi đc bit cho tt c các bn đăng ký hc lp MCITP 2008 khai ging ngày 06/04/2011.

MCITP 2008 (Microsoft Certified IT Professional - Server Administrator) là chương trình đào to qun tr h thng server 2008 mi nht ca Microsoft được thiết kế nhm chun b cho hc viên các k năng cn thiết đ trin khai, qun lý và khc phc s c liên quan đến các dòng h điu hành mng Microsoft: Kh năng trin khai bao gm vic cài đt và cu hình h thng; Kh năng qun lý bao gm vic qun tr và h tr người dùng h thng này,… vi nhng đc tính công ngh mi khác so vi Windows 2003 như kh năng t phc hi li, an toàn d liu, h tr làm vic t xa, truyn file vi tc đ cao BITS, mã hóa d liu Bitlocker, công ngh o hóa Virtualization …
Đ tiếp cn công ngh mi vi h thng chng ch 2008 ca Microsoft, Khóa hc MCITP 2008 giúp hc viên đã có kiến thc v MCSA tiếp tc nâng cao lên Window Server 2008 hoc nhng hc viên chưa có kiến thc v qun tr h thng có th tiếp cn vi ngành này bt đu t phiên bn Window Server 2008.
Khóa hc MCITP ti Hc vin iNET bao gm 3 môn: 70-640, 70-642 và 70-646
Môn 70-640: Windows Server 2008 Active Directory, Configuration - Môn 6419 Cu hình qun lý và duy trì h thng vi Windows server 2008( Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 )
Môn hc cung cp cho hc viên nhng k năng và kinh nghim trin khai Windows server 2008. Vi nhng tính năng vượt tri ca Windows server 2008, to và qun lý người dùng, cp quyn truy cp tài nguyên, thiết lp chính sách an toàn cho doanh nghip, sao lưu, phc hi d liu… và giám sát hot đng an toàn cho h thng.
Môn 70-642: Windows Server 2008 Network Infrastrcture, Configuring -Cu hình và khc phc các s c xy ra vi các dch v mng Windows server 2008 (Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure)
Môn hc bao gm các dch mng trên Windows server 2008, dch v DHCP, DNS, RRAS, IAS và đc bit cung cp cho hc viên nhng kiến thc quan trng v h tng mng Ipv6, NAP, Live Meeting, NLB… Giúp hc viên có kinh nghim trin khai mô hình h thng ln vi Windows server 2008.
Môn 70-646: Windows Server 2008, Server Administrator - Kế hoch trin khai và qun tr h thng Windows server 2008 ( Planning and Administering Windows Server 2008 Servers )
Môn hc giúp hc viên có nhiu kinh nghim trin khai windows server 2008.Trin khai gói phn mm WDS, kh năng t phc hi li, qun lý và an toàn cho d liu SAN, cân bng ti NBL, xây dng h thng an toàn theo nhiu lp Defence và các dch v Web server và mail server…
Mc tiêu khóa hc:
+ Cài đt, vn hành, bo trì h thng mng Domain trên nn tng Microsoft Windows Server 2008
+ Xây dng các h thng FTP server, Webserver, Security, VPN ... trên nn Windows Server 2008
+ Vượt qua kỳ thi quc tế do Microsoft t chc đ nhn chng ch " MCITP Server Administrator 2008"
Sau khóa hc hc viên đ kh năng thi ly chng ch MCITP SA ca Microsoft, có th nm bt được công ngh ca h điu hành đang được đánh giá là an toàn và n đnh nht hin nay ca hãng Microsoft.

Chương trình ưu đãi và hc phí:
- Hc phí ca khóa hc: 4,500,000 VNĐ.
- Thi lượng : 75h (tương đương 38 bui)
- Hc phí ưu đãi áp dng khi đóng hc phí trước 05 ngày so vi ngày khai ging: 4,000,000 VNĐ
- Vui lòng liên h vi tư vn đ biết hc phí ưu đãi dành cho Sinh viên và hc viên cũ.

Lch khai ging:
Ngày 06/04/2011, thi gian hc: 19h30 – 21h30 các ngày 2-4-6 hàng tun.
Đ biết thêm thông tin chi tiết bn vui lòng liên h ti website http://niit.vn

Ti Hà Ni
Liên h: Hc vin iNET
S 550 Hoàng Quc Vit, Cu Giy, Hà Ni
Ms Trà: 0904 966 993
Email : trant@inet.vn
YM: niit_hn_1