Ban chung cu Hapulico gia tot nhat thi truong.
Toa 21T1, tang 14 dien tich 139m2, can goc, gia 33,5trieu/m2
Moi chi tiet lien he:
Phu trach kinh doanh: Thuy: 0936 415188