Nhiều nhà bán cho bạn lựa chọn dứoi 1 tỷ.
Xem tai day:
HCM-Bán nhà dưới 1 tỷ
http://muabanso.net/Ho-Chi-Minh/Bat-...00-1000000.00/
http://muabanso.net/Ho-Chi-Minh/Bat-...-1000000.00_1/