Ban LK3 Van Canh HUD gia re nhat thi truong:
LK3 o so 37, 38 dien tich 115m2
LK3 o so 47 dien tich 171m2
Gia ban 37tr/m2, Hop dong ky truc tiep voi HUD Tasco.
LH: Phu trach Kinh Doanh: Thuy: 0916 089789