"CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN SỐ
Add: 178 A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B. Q9, TP.HCM
Tel: ( 08 ) 666 04.002 - Fax: (08) 6280 5066 -
Website: daotaoxuyenviet.com – Email: info@daotaoxuyenviet.com


NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CỦA KIỂM SOÁT VIÊN NỘI BỘ CÔNG TY, CÔNG TY MẸ-CON, CÔNG TY CP
"
"

Tổng quát khoá học

Khoá học do Công ty TNHH TÀI NGUYÊN SỐ tổ chức nhằm nâng cao năng lực kiểm soát viên nội bộ Tổng công ty mẹ - con , công ty cổ phần giúp học viên thiết lập được HTKSNB để kịp thời nhận biết và giảm thiểu các ruỏi ro tài chính , rủi ro hoạt đọng, rủi ro tuân thủ ."
"

Nội dung khoá học

Vai trò quy định pháp lý và cơ chế hoạt động kiểm soát viên nội bộ trong các loại hình doanh nghiệp - theo quy định của luật doanh nghiệp 2005.
- Vai trò của kiểm soát viên nội bộ trong mô hình Tổng công ty nhà nước và công ty cổ phần .
- Địa vị pháp lý và chức năng chủ yếu của kiểm soát viên nội bộ trong bộ máy công ty.
- Cơ ché hoạt động của kiểm soát viên nội bộ bao gồm : kiểm soát quản lý , kiểm soát hoạt động tài chính - kiểm toán ; kliểm soát và giám sát sự tuân thủ điều lệ, quy định, quy chế trong công ty.
- Các phương pháp kiểm soát chủ yếu .

Kiểm toán nội bộ trong các Tổng công ty , công ty mẹ - con , công ty cổ phần và mối quan hệ với kiểm soát viên nội bộ .
- Vai trò kỉm toán nội bộ trong công ty.
- Mô hình tổ chức và cơ chế hoạt đọng của kiểm toán nội bộ trong công ty .
- Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của kiểm toán nội bộ .
- Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm soát viên nội bộ .
- Phương pháp kiểm toán nội bộ
"
"

Nội dung khoá học

Trình tự và phương pháp kiểm tra kiêm soát và kiểm táon tình hình tài chính - kế toán và báo cáo tài chính các tổng công ty , công ty mẹ - con,công ty cổ phần .
- Phương pháp kiểm tra , kiểm soát , kiểm toán trong công ty .
- Phương pháp phân tích và đánh giá tình hình tài chính của công ty .
- Phương pháp kiểm tra , kiểm soát thường xuyên và kiểm soát bất thường công tác kế toán – tài chính của công ty .
- Trình tự lập kế hoạch kiểm tra , thực hiện kiểm tra , lập báo cáo kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra về kế toán tài chính của côpng ty .
Phương pháp đánh giá Hội đồng quản trị , Giám đốc các công ty cổ phàn
"
"Mẫu chứng chỉ kế toán của Bộ Giáo Dục

Mặt trướcMặt sauMẫu chứng chỉ kế toán của ĐH Kinh tế Quốc dân

Mặt trước

Mẫu chứng chỉ kế toán Trưởng của Học Viện Tài Chính - Bộ Tài Chính

Mặt trướcMặt sauCó giá trị Toàn quốc"

Gửi lên Facebook
Gửi lên Twitter
Gửi lên Google
Gửi lên Yahoo
Gửi lên Zing Me

Google search : Đào tạo lớp kiểm soát nội bộ, tạo lớp kiểm soát nội bộ, lớp kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ, soát nội bộ, nội bộ, bộ, Đào, tạo, lớp, kiểm, soát, nội, bộ, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp kiểm, Đào tạo lớp kiểm soát, Đào tạo lớp kiểm soát nội, Yahoo search : Đào tạo lớp kiểm soát nội bộ, tạo lớp kiểm soát nội bộ, lớp kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ, soát nội bộ, nội bộ, bộ, Đào, tạo, lớp, kiểm, soát, nội, bộ, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp kiểm, Đào tạo lớp kiểm soát, Đào tạo lớp kiểm soát nội,
Bing search : Đào tạo lớp kiểm soát nội bộ, tạo lớp kiểm soát nội bộ, lớp kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ, soát nội bộ, nội bộ, bộ, Đào, tạo, lớp, kiểm, soát, nội, bộ, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp kiểm, Đào tạo lớp kiểm soát, Đào tạo lớp kiểm soát nội, Ask search : Đào tạo lớp kiểm soát nội bộ, tạo lớp kiểm soát nội bộ, lớp kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ, soát nội bộ, nội bộ, bộ, Đào, tạo, lớp, kiểm, soát, nội, bộ, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp kiểm, Đào tạo lớp kiểm soát, Đào tạo lớp kiểm soát nội,
daotaoxuyenviet.com search : Đào tạo lớp kiểm soát nội bộ, tạo lớp kiểm soát nội bộ, lớp kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ, soát nội bộ, nội bộ, bộ, Đào, tạo, lớp, kiểm, soát, nội, bộ, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp kiểm, Đào tạo lớp kiểm soát, Đào tạo lớp kiểm soát nội, daotaoxuyenviet.com Link : Đào tạo lớp kiểm soát nội bộ, tạo lớp kiểm soát nội bộ, lớp kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ, soát nội bộ, nội bộ, bộ, Đào, tạo, lớp, kiểm, soát, nội, bộ, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp kiểm, Đào tạo lớp kiểm soát, Đào tạo lớp kiểm soát nội,
daotaoxuyenviet.com Tags : Đào tạo lớp kiểm soát nội bộ, tạo lớp kiểm soát nội bộ, lớp kiểm soát nội bộ, kiểm soát nội bộ, soát nội bộ, nội bộ, bộ, Đào, tạo, lớp, kiểm, soát, nội, bộ, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp kiểm, Đào tạo lớp kiểm soát, Đào tạo lớp kiểm soát nội,